Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

תיאורית הלמידה החברתית - בנדורה

נקודת המוצא: תיאוריית הלמידה החברתית כפי שפותחה ע"י בנדורה מתמקדת בתהליך למידה המתבצע כתוצאה מצפייה באחר ובחיקוי התנהגות. גישה זו נקראת למידה חברתית משום שהיא מייחסת תפקיד חשוב להשפעת החברה בתהליך הלמידה.

 

חיקוי דגם: הפרט שאותו אנו מחקים נקרא דגם מודל משום שהוא מהווה דוגמא להתנהגותו של האחר. החיקוי מתרחש בתחומי התנהגות שונים:

 

1.      במיומנות מוטורית כמו בריקוד.

2.      בתחום הרגשי כמו איך להביע שמחה וכעס.

3.      בתחום הקוגנטיבי איך לפתור תרגיל מתמטי.

4.      בתחום ההתנהגות החברתית נימוסי שולחן.

 

המודלים יעילים כשהם עקביים. לעיתים המודלים אומרים דבר אחד ועושים דבר אחר (אל תשקר ובתור אומרים לו לשקר)

 

התנאים הדרושים ללמידה ע"י חיקוי:

 1.      קשב יש להפנות קשב ותשומת לב להתנהגות

2.      זכירת התנהגות ותוצאותיה לאחר הפניית הקשב הצופה מאחסן בזיכרונו את ההתנהגות על כל פרטיה. אנו מצפינים בזיכרוננו לא רק את ההתנהגות אלא גם את תוצאותיו.

3.      הנעה תוצאת ההתנהגות יוצרת אצלנו רצון או אי רצון לבצע את ההתנהגות שציפינו בה כדי לזכות בחיזוקים דומים.

4.      תרגום להתנהגות שלב ביצועי הלומד שולף מזיכרונו את המידע המאוחסן ומתרגם אותו לשפת מעשה.

 

מושג החיזוק בתיאוריית הלמידה החברתית

1.  חיזוק ישיר - חיזוק שמקבל הלומד לאחר ביצוע התנהגות כלשהו

2 חיזוק וצפה -איננו צריכים לקבל בעצמנו חיזוקים כדי שננהג בצורה מסוימת. די אם נראה שאחרים מקבלים חיזוק.

3.חיזוק עצמי - חיזוק שהאדם נותן לעצמו כשהוא ממש את שאיפותיו